هندسه

هندسه

جهت آشنایی بیشتر مخاطبین با این مجموعه بخش اول به صورت رایگان ارائه میگردد

پس از ثبت نام در این دوره و تایید فاکتور لینک دانلود ها برای شما فعال خواهد شد

سرفصل های این دوره :

 • رایگان 00:45:41
 • نقدی

  هندسه دهم - فصل 1 ( بخش 2 )

  00:56:19
 • نقدی

  هندسه دهم - فصل 2 ( بخش 1 - تناسب )

  00:28:45
 • نقدی

  هندسه دهم - فصل 2 ( بخش 2 - تالس )

  00:55:19
 • نقدی

  هندسه دهم - فصل 2 ( بخش 3 - تشابه )

  00:56:07
 • نقدی

  هندسه دهم - فصل 2 ( بخش 4 - کاربرد تشابه )

  00:32:32
 • نقدی

  هندسه دهم - فصل 3 ( بخش 1 - قسمت اول )

  01:11:21
 • نقدی

  هندسه دهم - فصل 3 ( بخش 1 - قسمت دوم )

  01:19:52
 • نقدی

  هندسه دهم - فصل 3 ( بخش 2 )

  01:24:31
 • نقدی

  هندسه دهم - فصل 4 ( بخش 1 - خط و صفحه )

  01:06:56
 • نقدی

  هندسه دهم - فصل 4 ( بخش 2 -تفکر و تجسم )

  00:21:07
 • نقدی

  هندسه یازدهم - فصل 1 ( بخش 1 - معرفی دایره )

  01:28:06
 • نقدی

  هندسه یازدهم - فصل 1 ( بخش 2 - روابط طولی )

  00:41:57
 • نقدی

  هندسه یازدهم - فصل 1 ( بخش 3 - محاطی و محیطی )

  00:51:17
 • نقدی

  هندسه یازدهم - فصل 2 ( بخش 1)

  00:17:59
 • نقدی

  هندسه یازدهم - فصل 2 ( بخش 2 - تبدیل )

  01:00:12
 • نقدی

  هندسه یازدهم - فصل 2 ( بخش 3 - تبدیل )

  00:49:19
 • نقدی

  هندسه یازدهم - فصل 3 ( بخش 1 - کسینوسها )

  00:49:14
 • نقدی

  هندسه یازدهم - فصل 3 ( بخش 2 - قضیه هرون )

  00:10:26
 • نقدی

  هندسه یازدهم - فصل 3 ( بخش 3 - نیمساز )

  00:17:19
 • نقدی

  هندسه یازدهم - فصل 3 ( بخش 4 - سینوسها )

  00:33:46
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 1 ( بخش 1 - دترمینان )

  01:04:13
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 1 ( بخش 2 - دترمینان )

  00:34:11
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 1 ( بخش 3 - اینورس )

  00:32:16
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 1 ( بخش 4 - اینورس )

  00:28:34
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 1 ( بخش 4 - معرفی ماتریس )

  01:00:52
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 1 ( بخش 6 - معرفی ماتریس)

  01:06:21
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 1 ( بخش 7 - معرفی ماتریس )

  01:11:26
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 2 ( بخش 0 )

  00:34:40
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 2 ( بخش 1 - بیضی )

  00:35:27
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 2 ( بخش 2 - بیضی )

  00:10:03
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 2 ( بخش 3 - دایره )

  00:57:59
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 2 ( بخش 4 - دایره )

  01:18:24
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 2 ( بخش 5 - سهمی )

  00:45:55
 • نقدی

  هندسه دوازدهم - فصل 2 ( بخش 6 - سهمی )

  00:25:51

نظرات کاربران

جهت درج نظر باید وارد سایت شوید